DSC_5021_2000

2018.02.09 Klaster Morski, podpisanie umowy